Szybki kontakt

Polityka prywatności plików Cookies

Wysokość honorarium

Jedną z podstawowych zasad postępowania stosowanych przez Kancelarię jest informowanie Klienta, już podczas pierwszej rozmowy z nim, o wysokości i sposobie ustalenia honorarium adwokackiego za prowadzenie sprawy. Praktyka ta ma na celu uniknięcie niepotrzebnych nieporozumień mogących wyniknąć na tym tle w toku prowadzenia sprawy.

Co składa się na honorarium adwokata?

Honorarium adwokata stanowi wynagrodzenie za świadczoną przez niego usługę prawną. Wynagrodzenie to składa się z dwóch rodzajów kosztów.
Po pierwsze, jest to samo honorarium. Odzwierciedla ono wysiłek intelektualny adwokata, który został włożony w zapoznanie się z materiałami sprawy, redakcję pism przedprocesowych, procesowych oraz opinii prawnych, zbieranie materiałów prawnych, spotkania, wykonywanie czynności sądowych.
Drugi rodzaj kosztów to wydatki na związane ze sprawą rozmowy telefoniczne, dojazdy na rozprawy sądowe, sporządzenie kserokopii dokumentów oraz wysyłkę korespondencji.

W jaki sposób ustalane jest honorarium?

Kancelaria adwokata Łukasza Wójcika w swojej praktyce stosuje następujące metody rozliczeniowe.


Po pierwsze, stosowana jest metoda rozliczeń godzinowych, gdzie wynagrodzenie jest ustalane według stawki godzinowej, w zależności od liczby godzin poświęconych sprawie. Stawka godzinowa może się różnić ze względu na skomplikowanie sprawy oraz jej rodzaj, tryb pilny czy uzyskany wynik. Metoda rozliczeń godzinowych jest stosowana zwłaszcza przy stałej obsłudze prawnej, a także w sprawach, w których nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

Druga metoda rozliczeniowa stosowana przez Kancelarię, to określenie honorarium w postaci zryczałtowanej, gdzie wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia, adekwatnej do wartości przedmiotu sprawy, stopnia skomplikowania i czasu jej trwania. Metoda ta jest stosowana w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy. Przy ustalaniu wysokości honorarium przy wykorzystaniu tej metody pewną wskazówkę może stanowić rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2002 Nr 163, poz. 1348 ze zm.), w którym ustalone zostały tzw. stawki minimalne adwokata, uzależnione od wartości przedmiotu sprawy.

Kształtują się one następująco:


1) przy wartości przedmiotu sprawy do 500 zł – 60 zł;
2) przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;
3) przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;
4) przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł;
5) przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;
6) przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;
7) przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.

Kancelaria informuje, iż do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT, którego obecna stawka wynosi 23 %.

Wychodząc naprzeciw życzeniom oraz interesom ekonomicznym Klienta Kancelaria oświadcza, iż istnieje możliwość połączenia dwóch wyżej przedstawionych metod rozliczeniowych: metody godzinowej z rozliczeniem na zasadzie ryczałtu.
Wynagrodzenie za świadczone przez Kancelarię usługi jest zasadniczo pobierane z góry, jednakże w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania płatności w ratach.